Setup APN (Android) Sim Vang 6

※Since the setting screen and setting items are different depending on the Android model and version, If you have any questions about the settings screen on your device, please contact the purchaser of the device. 1Open settings and choose “Connections”。 2 Choose “Mobile networks”。 3On the mobile network settings screen, choose “Access Point Names”。 4After […]

Setup APN (IOS) Sim Vang 6

1Download the APN configuration file from this link. Link : https://seikou-tt.jp/ios_sim_vang_6 2Go to the settings screen, select “General ” then select “Profiles”。 3The profile settings screen will be output, so select “Sim Vang APN 3” and “Settings” in the upper right。 4Select “Next” in the upper right。 5A warning will appear, but please select “Install” […]

Quy trình cài đặt APN (Android) Sim Vang 4

*Dành cho gói 7GB, 10GB, 25GB, 30GB* ※Vì màn hình cài đặt và các mục cài đặt khác nhau tùy thuộc vào kiểu máy và phiên bản Android, Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về màn hình cài đặt trên thiết bị của mình, vui lòng liên hệ với người mua thiết bị. […]

Quy trình thiết lập APN (IOS) Sim Vang 4

Dành cho gói 7GB, 10GB, 25GB, 30GB 1Tải xuống tệp cấu hình APN từ tệp sau. Link Tải : https://seikou-tt.jp/ios_sim_vang_4 2Vào màn hình cài đặt, chọn “Cài đặt chung” sau đó chọn “Cấu hình”。 3Màn hình cài đặt hồ sơ sẽ được xuất ra, vì vậy hãy chọn “Cài đặt” ở phía trên bên phải。 […]

SIM DATA SOFTBANK installation/activation guide (APN Configuration)

  PART I. SOFTBANK SIM APN CONFIGURATION FOR IOS Here’s how to activate and configure APN for Sim Data Softbank for 2 operating systems: iOS (iPhone) And android (Samsung, Oppo, Huawei…) On the market today, there are many types of cheap SIM Data of different brands. Other carriers such as docomo, Rakuten, Y!mobile, the configuration […]

Setup APN (IOS) Sim Vang 3

1Download the APN configuration file from this link. Link : https://seikou-tt.jp/ios_sim_vang_3 2Go to the settings screen, select “General ” then select “VPN & Device Management”。 3The profile settings screen will be output, so select “Sim Vang APN 3” and “Settings” in the upper right。 4A warning will appear, but please select “Install” regardless。 5A pop-up […]

Setup APN (Android) Sim Vang 3

  ※Since the setting screen and setting items are different depending on the Android model and version, If you have any questions about the settings screen on your device, please contact the purchaser of the device. 1.Open settings and choose “Connections”。 2. Choose “Mobile networks”。 3.On the mobile network settings screen, choose “Access Point Names”。 […]